76

Odp: Społdzielnia MIeszkaniowo- Lokatorska Wanacja

jeżeli chcecie odwoływać to polecam artykuł http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/ … ielni.html

77 (edytowany przez hbosak 2009-12-31 23:04:45)

Odp: Społdzielnia MIeszkaniowo- Lokatorska Wanacja

Żadna tam rewelak jeżeli ktoś umie czytać z polskiego (ustawa prawo spółdzielcze) z małym wyjątkiem potrzeba jedynie a może aż 200-u w naszym przypadku aby coś takiego zaistniało, tylko po co skoro i tak zebranie przedstawicieli (czytaj swoich) będzie o tym decydować?

Saymon_ku tak dzielnie stawałeś w obronie robunia  (czytaj prezesa) a tu bęc puk, puk podwyżka czynszu, no ale spoko tylko woda, śmieci i kredyty, choć przewodniczący Royek już majaczy o wzroście cen energii, podatków, materiałów budowlanych. Dzielny przewodniczący z pozostałą mierną radą ustalili zmianę opłaty za UŻYTKOWANIE LOKALI MIESZSKALNYCH z 3 na 3,25 zł/m2 (opłata eksploatacyjna z remontową).

Biedny Jędruś (GZM) znów czegoś nie policzył a Jędruś Royek nie sprawdził (RN)- od stycznia 2009 jest: eksploatacja 1,85zł/m2, koszty ogólne 0,50 zł/m2, funndusz remontowy 1 zł/m2 - łącznie daje to 3,35 zł/m2 ???????

Ciekaw jestem co sądzicie o socjalistycznej metodzie rozliczania niezbilansowanej wody z metra kwadratowego pow. mieszkania toż tylko jakiś idiota mógł tak wymyślić, ale "mgr inż.' się nie rodzą tylko sieją prawda panie Andrzeju kierowniku GZM-U.

Ja p.Andrzeju nie jestem w stanie wyobrazić sobie aby jeden odczyt licznika głównego wykonany  przez pracownika wodociągów w dniu (x) mógł być zbilansowany z około  80 a może więcej odczytami Pan „skromnego” w czasie tygodnia - jak dobrze trafi, ale mgr inż. (....) – szkoda słów tym bardziej jak prezes to rodzina (taka tam plotka z MANHATANU).

ICEMAN myślisz że czas wzbudzić w małomiasteczkowej spółdzielni ducha rewolucji tak jak w 1917.
Lenin wiecznie żywy w Poroninie ?!

Kieszenie jak ocean a ręce mam w kieszeniach, dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem.

78

Odp: Społdzielnia MIeszkaniowo- Lokatorska Wanacja

Nie wiem co zrobicie gdyz ja nie mieszkam na Wanacji :-)

79

Odp: Społdzielnia MIeszkaniowo- Lokatorska Wanacja

dominek82 napisał/a:

Złożenie samego wniosku nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami finansowymi, jest to tylko wyrażenie zamiaru przekształcenia własności lokalu. 
Sam wniosek jest konieczny do zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu zgodnie z art.12 ust.11  ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych „Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy (po nowelizacji ustawy w grudniu br. w terminie 6 miesięcy) od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, ..”
Pytasz czy będziesz mógł się wycofać? 
Oczywiście, że tak pod warunkiem, że po zapoznaniu się z warunkami wykupu nie podpiszesz umowy, umowa wymaga zgody dwóch stron.

Co do wykupu mieszkań po 2009, to po nowelizacji  ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z grudnia br. jedynie dostosowuje obecne warunki wykupu starych mieszkań spółdzielczych do bzdurnego orzeczenia trybunału konstytucyjnego.

W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr
119, poz. 1116, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 po ust. 1 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
„11. Spółdzielnia mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich
członków, w szczególności z tytułu przekształceń praw do lokali.”;
2) w art. 12:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

1) spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami, a jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków - spłaty przypadającej na
ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez spółdzielnię do budżetu państwa,
2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1.”,
b) po ust. 11 dodaje się ust. 12w brzmieniu:
„12. Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie
6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że
nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113

Podobna sytuacja jest z mieszkaniami przy Hauke Bosaka po nowelizacji ustawy o pomocy państwa gdzie w latach 2010 –2012 umarzają nam połowę zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek .


Art. 11b. Nowelizacji ustawy o pomocy państwa z 2 grudnia br.
Kredytobiorcy, dokonującemu spłaty zadłużenia na warunkach, o których
mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5 oraz art. 11 ust. 6, zmniejsza się o 50% zadłużenie z tytułu odsetek skapitalizowanych oraz umarza się 50% zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek, stanowiących podstawę do zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 5 i art. 11 ust. 6 ustawy.

Art. 10. ustawy o pomocy państwa ....
Pkt. 1.
Na wniosek kredytobiorcy zadłużenie z tytułu przejściowego wykupienia odsetek
od kredytów mieszkaniowych podlega umorzeniu przez bank w części odpowiadającej
Ust.5
równowartości 70% zadłużenia po spłacie całości kredytu wraz ze skapitalizowanymi
odsetkami oraz zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytu w części niepodlegającej umorzeniu, jeżeli spłata ta nastąpi do dnia 31 grudnia 2012 r., z tym że w przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu członkowi spółdzielni przysługuje roszczenie o przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu z lokatorskiego na własnościowe albo o przeniesienie przez spółdzielnię na rzecz członka prawa własności
lokalu mieszkalnego z ograniczeniem żądania przez spółdzielnię mieszkaniową uzupełnienia wkładu budowlanego do przypadającej na dany lokal nominalnej kwoty umorzenia kredytu dokonanego przy ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy, która podlega zwrotowi do budżetu państwa.

Kieszenie jak ocean a ręce mam w kieszeniach, dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem.

80 (edytowany przez hbosak 2009-12-31 23:07:06)

Odp: Społdzielnia MIeszkaniowo- Lokatorska Wanacja

Ciekaw jestem co sądzicie o socjalistycznej metodzie rozliczania niezbilansowanej wody z metra kwadratowego pow. mieszkania toż tylko jakiś idiota mógł tak wymyślić, ale "mgr inż.' się nie rodzą tylko sieją prawda panie Andrzeju kierowniku GZM-U.

Kieszenie jak ocean a ręce mam w kieszeniach, dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem.

81 (edytowany przez hbosak 2010-01-01 18:56:07)

Odp: Społdzielnia MIeszkaniowo- Lokatorska Wanacja

Ja
Było raz dziecko zabawne i tłuste. Umarło. Nie ma go nigdzie ........

Żegnam

Kieszenie jak ocean a ręce mam w kieszeniach, dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem.

82

Odp: Społdzielnia MIeszkaniowo- Lokatorska Wanacja

W DUŻEJ MIERZE SAMI JESTEŚMY WINNI NASZEMU ZNIEWOLENIU, GDY ZE STRACHU ALBO DLA WYGODNICTWA AKCEPTUJEMY ZŁO, A NAWET GŁOSUJEMY NA MECHANIZM JEGO DZIAŁANIA. JEŚLI Z WYGODNICTWA CZY LĘKU POPRZEMY MECHANIZM DZIAŁANIA ZŁA, NIE MAMY WTEDY PRAWA TEGO ZŁA PIĘTNOWAĆ, BO MY SAMI STAJEMY SIĘ JEGO TWÓRCAMI I POMAGAMY JE ZALEGALIZOWAĆ.

dla zainteresowanych sprawami spółdzielni mieszkaniowych polecam http://www.polskiesm.pl/Default.aspx

Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean,
Powoli chodzę i rozglądam się,
Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach,
Dlatego wiem gdzie żyję, dobrze wiem.

83 (edytowany przez wanacjusz 2010-04-23 08:22:54)

Odp: Społdzielnia MIeszkaniowo- Lokatorska Wanacja

hbosak napisał/a:

hbosak wrzucił temat sposobu rozliczenia tzw "wody niezbilansowanej" - nie będę ukrywał, że jestem zaskoczony tak wielkim zainteresowaniem członków sp WANACJA  tym tematem a tak na marginesie sam nieraz zastanawiam się kto czyta te wpisy i po co jeżeli nie jest w stanie podzielić się swoimi uwagami, poglądami a może i wiedzą.

Wracając do tematu jest rzeczą oczywistą że nie jest możliwe zbilansowanie zużycia wody z odczytów liczników głównych z odczytami liczników w naszych mieszkaniach z prostej przyczyny - odczyty dokonywane są w różnych okresach czasu przy ciągłym poborze wody. Sam sposób rozliczenia niezbilansowanej wody dla mnie jest również zaskoczeniem - tym bardzie że statut sp WANACJA w §52 pkt.5 ust.2 stanowi - „jednostkami rozliczeniowymi kosztów i ustalania opłat są: liczba osób zamieszkałych w lokalu w zakresie dostawy wody zimnej ...”, również stosowne rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody określa je w odniesieniu do osoby.

Uważam i mam nadzieję, że niema większość naszej społeczności również,  iż p. Sierpiński - kierownik GZM pełniący funkcję  członka zarządu, pomylił Nas Właścicieli przy bezmyślnej akceptacji rady nadzorczej z pieczarkami lub ogródkami przyblokowymi dla, których normy zużycia wody wg rozporządzenia ministra infrastruktury określane są na jednostkę powierzchni. 

Pozwolę sobie powrócić do tematu, który był już wywołany - wprawdzie bezskutecznie, ale może warto jeszcze raz, tj. kosztów zarządzania naszymi mieszkaniami.
Wg definicji którą zamieścił hbosak zarządzanie to:
działalność zawodowa, prowadzona przez osoby posiadające licencję zarządcy nieruchomości, polegająca na zawodowym (odpłatnym), na zlecenie:
- prowadzeniu i nadzorowaniu bieżącej obsługi nieruchomości,
- planowaniu krótko- i długo-okresowych celów i sposobów ich realizacji w   
  odniesieniu do zachowania nieruchomości w stanie niepogorszonym i rozwoju nieruchomości.

dla porównania przedstawię kierunki działalności spółdzielni (zarządu) po 2008r. wg sprawozdania zarządu sp z działalności za 2008r.
- ciągła i sprawna obsługa administracyjna zasobów spółdzielni,
- prowadzenie oszczędnej gospodarki wszelkimi mediami oraz gospodarki remontowej i
  konserwacyjnej,
- prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej, której jednym z celów jest ograniczenie dewastacji mienia spółdzielni przez młodzież.

Ten zakres prac na naszym ryku lokalnym wyceniany jest przez zarządców na max 0,50 zł/m2, może ktoś wie ile My płacimy?

Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean,
Powoli chodzę i rozglądam się,
Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach,
Dlatego wiem gdzie żyję, dobrze wiem.

84

Odp: Społdzielnia MIeszkaniowo- Lokatorska Wanacja

W 2010r. Zebranie Przedstawicieli czy Walne Zgromadzenie Członków?????????????

Zebranie Przedstawicieli SMLW "WANACJA"  w dn. 28 listopada 2007r. zgodnie z ustawy z dn.14 czerwca 2007r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2007r.125.873) uchwaliło zmianę statutu zgodnie z wymogami ustawy jak w/w oraz powierzyło do wykonania Zarządowi Spółdzielni rejestrację zmian w KRS. Zarząd spółdzielni w dniu 28 grudnia 2007r złożył wniosek spółdzielni mieszkaniowej WANACJA o zarejestrowanie zmian w statucie - zarejestrowany pod nr Ns-Rej. KRS 11850/07. Złożony wniosek zwierał błędy formalne i w dn. 16.01.2008r został zwrócony do uzupełnienia braków. W dniu 24.01.2008r zarząd spółdzielni złożył do KRS uzupełnienie braków formalnych (złożono formularz KRS Z-5) z zachowaniem terminu 7 dniowego. Następnie w dn. 25 lutego 2008r wnioskodawca (zarząd spółdzielni) z własnej inicjatywy przy bezmyślnym poparciu rady nadzorczej  pod kierownictwem Bogusia Kosowskiego - złożył wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie. W uzasadnieniu tego wniosku podnoszono, iż Rzecznik Praw Obywatelskich i grupa posłów wnieśli do Trybunału Konstytucyjnego skarg o zbadanie zgodności z konstytucją niektórych przepisów u.s.m. Wniosek ten został uwzględniony przez KRS Kielce i w oparciu o art. 178 kpc w zw z art.13 §2 kpc zawieszono bezterminowo postępowanie.

Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie Wydział  I Cywilny w uzasadnieniu do wyroku z 27 maja 2009r., sygn. akt. I C 727/08 stwierdził:
"Swoje stanowisko pozwana (spółdzielnia) oparła na informacji dotyczącej skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy
z dnia 14 czerwca 2007r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Powyższe stanowisko strony pozwanej nie zasługuje na uwzględnienie. Nie powinno bowiem budzić żadnej wątpliwości, że do momentu rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego o ewentualnej niezgodności z Konstytucją RP
zaskarżonych przepisów - przepisy te zachowały pełną moc obowiązującą i winny być stosowane przez te podmioty, których zakresy działania dotyczą."

Orzeczenie Sąd Okręgowy w Krakowie  z dnia 13 listopada 2009 r., sygn. akt. I C 498/09, uchylające uchwałę nr 1/2009 Zebrania Grupy Członkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlanka" w Oświęcimiu z dnia 11 marca 2009 r. zważył m.in., że:
"Pozwana spółdzielnia podjęła uchwałę o zmianie statutu w przepisanym ustawowo terminie, jednakże nie dopełniła obowiązku zarejestrowania wprowadzonych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, bowiem wskutek składania niekompletnych fiskalnie i formalnie wniosków, oraz złożenia wniosku o zawieszenie postępowania, pozwana doprowadziła do sytuacji, iż przez okres ponad 1,5 roku funkcjonował w jej strukturze organ, który zgodnie z wolą ustawodawcy miał ulec likwidacji.
W tej sytuacji Sąd uznał, że strona pozwana nie może powołać się na art. 9 ust. 2 ustawy nowelizującej. W ocenie Sądu powyższy przepis należy wykładać nie tylko językowo, ale również celowościowo, bowiem norma z niego wynikająca przewidziana jest dla podmiotów, które wypełniły ciążący na nich obowiązek nowelizacji statutu i w odpowiednim terminie złożyły wniosek do sądu rejestrowego, ale z uwagi na przebieg postępowania rejestrowego zmiana ta nie została zarejestrowana na do końca 2007 r. W takim to przypadku ustawodawca przewidział możliwość, aby uniknąć luki w regulacji organizacyjnej spółdzielni, stosowania dotychczasowych przepisów, jednakże jedynie w przypadku gdy wniosek rejestrowy w przedmiocie zmian w statucie został złożony do dnia 30 grudnia 2007 r. W żadnym razie przepisu tego nie można stosować w sytuacji gdy, tak jak to miało miejsce w przedmiotowej sprawie, spółdzielnia nie dołożyła należytej staranności aby znowelizowany statut zarejestrować. Z niekwestionowanego stanu faktycznego wynika jednoznacznie, że rejestracja statutu poprzedzona była szeregiem postępowań uzupełniających, odmową rejestracji, a zakończyła się dopiero na skutek wszczęcia postępowania przymuszającego. W ten sposób utrzymywanie przez okres ponad 1,5 roku stanu niezgodnego z prawem, poprzez wadliwą interpretację prawa przez stronę pozwaną, doszło do złamania bezwzględnie wiążącego zakazu, wynikającego z art. 83 ust. 1.ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych, bowiem wbrew woli ustawodawcy działały w pozwanej spółdzielni Zebrania Grup Członkowskich, tj. organy który nie miały umocowania prawnego. (...)
W tym stanie rzeczy, Sąd uznał że zaskarżona uchwała, jako podjęta przez nieistniejący organ spółdzielni, jest sprzeczna z ustawą - art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a zatem jest na mocy art. 42 § 2 ustawy prawo spółdzielcze nieważna i uchylił zaskarżoną uchwałę (...).".


Opinia w sprawie zastępowania w spółdzielniach mieszkaniowych walnego zgromadzenia zebraniem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2010
pełny tekst na stronie http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1792213-p_1.htm
"Jednocześnie podkreślić należy, że skuteczność ustawy nie zależy od potwierdzenia jej konstytucyjności przez Trybunał Konstytucyjny. Każda ustawa korzysta z domniemania zgodności z Konstytucją od jej wejścia w życie do ewentualnego stwierdzenia niezgodności przez trybunał Konstytucyjny i powinna być stosowana. Błędne były zatem twierdzenia części spółdzielni, że do czasu takiego rozstrzygnięcia wykonalność ustawy pozostaje w zawieszeniu."
Wpis ten szczególnie polecam obecnemu "przewodniczącemu" RN  mgr Andrzejowi Rojkowi do przemyśleń.

Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean,
Powoli chodzę i rozglądam się,
Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach,
Dlatego wiem gdzie żyję, dobrze wiem.

85 (edytowany przez wanacjusz 2010-04-28 18:50:00)

Odp: Społdzielnia MIeszkaniowo- Lokatorska Wanacja

Przykładowe zarobki w spółdzielniach mieszkaniowych
- Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Pionier" w Kielcach: 49 pracowników, rocznie na płace wydaje 1 mln 536 tys. zł (brutto), dwóch wiceprezesów zarabia po ok. 3,5 tys. zł na rękę, prezes nie ujawnił pensji (ale nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że dostaje ok. 500 zł więcej od swojego zastępcy);
- Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Stoku" w Kielcach: 35 pracowników, rocznie na płace 1 mln 300 tys. zł (brutto), prezes zarabia 4 tys. zł (na rękę), wiceprezesi o 600 zł mniej;
- Spółdzielnia Mieszkaniowa "Domator" w Kielcach: zatrudnia pracowników na 85,8 etatu, rocznie na płace 2 mln 580 tys. zł, prezes zarabia 6 tys. zł (brutto), a jego zastępcy po 4300 zł (brutto);
- Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Armatury" w Kielcach: zatrudnia pracowników na 65,5 etatach, rocznie na płace 1 mln 900 tys. zł, prezes zarabia 3900 zł (na rękę), a jego zastępca o 700 zł mniej;
- Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kielcach: zatrudnia 42 osoby, rocznie na płace przeznacza 1 mln 208 tys. zł (brutto), pensji zarządu nie ujawniono;
- Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bocianek" w Kielcach: zatrudnia 30 osób, roczny fundusz płac to ok. 700 tys. zł, pensji zarządu nie ujawniono;
- Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lokator" we Włoszczowie: 28 pracowników, rocznie na płace 720 tys. zł (brutto), prezes zarabia 4700 zł, a jego zastępca 3800 zł (brutto)

Pełny teks http://www.slowo.com.pl/swietokrzyskie/?id=4812


Dla porównania nasza spółdzielnia mieszkaniowa WANACJA wg protokołu lustracji z 2005r - 24 pracowników  otrzymało wynagrodzenie brutto w 2004r 1.021.000 zł bez składki ZUS pracodawcy (ok. 20% funduszu płac),
wg protokołu lustracji z 2009r. pracownicy zatrudnieni na 24,5 etatu otrzymali wynagrodzenie brutto w 2008r 1.145.993 zł

Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean,
Powoli chodzę i rozglądam się,
Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach,
Dlatego wiem gdzie żyję, dobrze wiem.

86 (edytowany przez wanacjusz 2010-05-01 20:20:47)

Odp: Społdzielnia MIeszkaniowo- Lokatorska Wanacja

Wydanie internetowe Gazety Starachowickiej nr 546 i 547

Od 16 do 18 lutego 2010 r., wspólnie z prezesem Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wanacja, panem Stanisławem Bzymkiem przebywałem w Wittenberdze, na zaproszenie tamtejszej spółdzielni mieszkaniowej. Wizyta poświęcona była zbadaniu możliwości rozszerzenia dotychczasowej współpracy między spółdzielniami i miastami.

"Dotychczas współpracowały spółdzielnie mieszkaniowe ze Starachowic i Wittenbergi, teraz jest duża szansa na to, aby współpracę rozszerzyć na oba miasta. Spółdzielnia Lokatorsko- Własnościowa "Wanacja" współpracuje ze swoją niemiecką odpowiedniczką o nazwie Elbstrom, już od ponad 30 lat. Wszystko wskazuje na to, że po ostatniej wspólnej wizycie w Wittenberdze złożonej przez prezydenta Wojciecha Bernatowicza oraz prezesa starachowickiej spółdzielni Stanisława Bzymka, współpraca ta ulegnie poszerzeniu. Wizyta odbyła się w dniach 16-18 lutego. Wzięli w niej również udział: Paweł Żmudziński, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta oraz Marian Janusz, znany starachowicki germanista, inicjator i współorganizator polsko- niemieckich wymian młodzieży. Wittenberga i Starachowice, to miasta o podobnych problemach. Położone w byłej NRD miasto, po zjednoczeniu Niemiec, dotknął bardzo poważny kryzys gospodarczy. Padały zakłady pracy dające zatrudnienie mieszkańcom. Z czterech dużych pozostał tylko jeden. Bezrobotni w poszukiwaniu pracy wyjeżdżali do zachodnich landów. Liczba ludności miasta zmniejszyła się z 32 do 19 tys. Doszło do tego, że wyburza się mieszkania o niższym standardzie, gdyż nie ma na nie chętnych. Podczas poprzednich wizyt w Starachowicach przedstawiciele Wittenbergi z zainteresowaniem obserwowali, jak Starachowice - również dotknięte poważnym kryzysem - radzą sobie z jego rozwiązywaniem. Doszli do wniosku, że warto zacieśnić współpracę. "

Może ktoś mi wytłumaczy o czym oni bredzą i kto za tą wycieczkę do NRDolandu zapłacił ?????????????????????????????
Dlaczego prezes Bzymek nie zabrał ze sobą namiestnika Jędrusia może by nauczył się jak wyburzać domy o niskim standardzie, jak nas zostanie Tu 500 może 400 a może tylko ten jeden PREZES !!!!!!!!!!!!!!!!

Panie Kosowski i Royek, internet to kopalnia wiedzy "niechcianej" zwłaszcza gdy tak dumnie na pieczątce przed nazwiskiem widnieje mgr (?) - cytat z wielu mądrości przewodniczacego RN "spółdzielnia może ale nie musi posiadać strony internetowej" prawda p. Bogdanie.

Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean,
Powoli chodzę i rozglądam się,
Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach,
Dlatego wiem gdzie żyję, dobrze wiem.

87

Odp: Społdzielnia MIeszkaniowo- Lokatorska Wanacja

Taki mały przerywnik, który wywoła może u Was cool - niektórzy twierdzą , że to przedłuża życie (?)


List osoby poszkodowanej w wypadku przy pracy, nadesłany do zakładu ubezpieczeń jako odpowiedz na prośbę o udzielenie bliższych informacji dotyczących okoliczności wypadku:


Szanowni państwo!

W raporcie z wypadku jako przyczynę wypadku podałem: "próba samodzielnego wykonania pracy". W liście stwierdzili Państwo, ze powinienem podać pełniejsze wyjaśnienie. Sadze, ze poniższe szczegóły będą wystarczające.

Jestem z zawodu murarzem. W dniu wypadku pracowałem sam na dachu nowego, trzypiętrowego budynku. Kiedy zakończyłem prace, stwierdziłem, ze mam ponad 150 kilogramów cegieł porozrzucanych wokoło. Zdecydowałem nie znosić ich na dół pojedynczo, lecz spuścić je na dół w beczce, używając liny na bloku przytwierdzonym do ściany na trzecim piętrze budynku. Po zabezpieczeniu liny na dole wszedłem na dach i zawiesiłem na niej beczkę załadowaną cegłami. Potem zszedłem na dół i odwiązałem linę, a następnie, trzymając ja mocno, zacząłem powoli opuszczać 150-kilowy ciężar.

W raporcie o wypadku napisałem, ze ważę 80 kilogramów. Możecie sobie Państwo wyobrazić, jak duże było moje zaskoczenie nagłym szarpnięciem do góry - strąciłem orientacje, nie puściłem jednak liny. Nie musze dodawać, ze ruszyłem do góry w raczej szybkim tempie, po ścianie budynku. W połowie drugiego pietra spotkałem się z opadającą beczka - to tłumaczy pękniętą czaszkę oraz złamany obojczyk.

Zwolniłem trochę z powodu beczki, ale kontynuowałem gwałtowne wciąganie, nie zatrzymując się, aż kostki mojej prawej ręki nie weszły w blok. Na szczęście pozostałem przytomny i byłem w stanie nadal trzymać mocno linę pomimo bólu i ran.

W tym samym czasie beczka z cegłami uderzyła o ziemie. W wyniku uderzenia jej dno pękło, a zawartość wypadła. Pozbawiona cegieł beczka ważyła już tylko 25 kilogramów. Przypominam, ze ja ważę 80 kilogramów, wiec w tej sytuacji zacząłem gwałtownie spadać, i w połowie drugiego pietra ponownie spotkałem się z beczka, która tym razem wznosiła się do góry. W efekcie mam pęknięte kostki i rany szarpane nóg. Spotkanie to opóźniło mój upadek na tyle, ze odniosłem mniej obrażeń przy upadku na stos cegieł - złamane tylko trzy zebra.

Z przykrością musze stwierdzić, ze gdy leżałem obolały na cegłach, nie mogłem wstać, ani się poruszać, a ponadto przestałem trzeźwo myśleć i puściłem linę. Pusta beczka ważąca więcej niż lina, spadla na dół i połamała mi nogi.

Mam nadzieje, ze udzieliłem Państwu wyczerpujących odpowiedzi potrzebnych do zakończenia postępowania w mojej sprawie. Teraz już Państwo zapewne rozumieją, w jakich okolicznościach wydarzył się mój wypadek.

Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean,
Powoli chodzę i rozglądam się,
Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach,
Dlatego wiem gdzie żyję, dobrze wiem.

88

Odp: Społdzielnia MIeszkaniowo- Lokatorska Wanacja

Gdzieś już to słyszałem - Poniedzielski super to czyta wink http://www.youtube.com/watch?v=Y5-EdxdLZ3c

89

Odp: Społdzielnia MIeszkaniowo- Lokatorska Wanacja

a to sytuacja popularna w kreskówkach pokroju Myszka Miki i Przyjaciele tongue lol

90 (edytowany przez wanacjusz 2010-05-13 11:43:45)

Odp: Społdzielnia MIeszkaniowo- Lokatorska Wanacja

?

Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean,
Powoli chodzę i rozglądam się,
Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach,
Dlatego wiem gdzie żyję, dobrze wiem.

91

Odp: Społdzielnia MIeszkaniowo- Lokatorska Wanacja

chyba jakieś niedozwolone substancje były grane ; ]

92

Odp: Społdzielnia MIeszkaniowo- Lokatorska Wanacja

oczywiście były grane , a czemu nie jak takie okazje 65 lecie Stanisława czyli zgodnie z kodeksem pracy to już emeryt, a po drugie 10000 wyświetleń - można było się ubawić cool

Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean,
Powoli chodzę i rozglądam się,
Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach,
Dlatego wiem gdzie żyję, dobrze wiem.

93

Odp: Społdzielnia MIeszkaniowo- Lokatorska Wanacja

Późno ale zawsze….  po blisko 29 latach obędzie się drugie WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW  SM WANACJA

Sprawa jest o tyle istotna iż każdy z Nas może zgłaszać do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie spraw wg Nas istotnych - przez ostanie prawie 30 lat przywilej taki miał jedynie PREZES to on wiedział co jest ważne a czego nie należy omawiać.

Zebranie powinno odbyć się najwcześniej po 6 czerwca.

Zgodnie z art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych DzU/2001/4/27 jest:

6. O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego części zawiadamia
się wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem
posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. Zawiadomienie
powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia
wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad
oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

7. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych
porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób
określony w ustawie.

8. Walne zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.

10. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad
walnego zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: zarząd,
rada nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych
w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem
walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.

11. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w
ust. 10, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia
lub jego pierwszej części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni
musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

12. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na
3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.

13. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia
pod głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek
zgłoszonych przez członków spółdzielni.

Zakładam że polonista przewodniczący rady nadzorczej mgr Royek prawidłowo zinterpretuje zapis ust. 6 i każdy z Nas otrzyma indywidualne zawiadomienie?

Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean,
Powoli chodzę i rozglądam się,
Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach,
Dlatego wiem gdzie żyję, dobrze wiem.

94 (edytowany przez wanacjusz 2010-05-21 19:35:38)

Odp: Społdzielnia MIeszkaniowo- Lokatorska Wanacja

10 czerwca godz. 17
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
(nie delegatów)

każdy kto jest członkiem SM WANACJA ma prawo uczestniczyć w ZGROMADZENIU jak również zgłaszać do zarządu spółdzielni w terminie do 27 maja sprawy istotne które powinno rozpatrzyć  WALNE ZGROMADZENIE - czyli my sami nie zarząd!

Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean,
Powoli chodzę i rozglądam się,
Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach,
Dlatego wiem gdzie żyję, dobrze wiem.

95 (edytowany przez wanacjusz 2010-06-14 11:56:37)

Odp: Społdzielnia MIeszkaniowo- Lokatorska Wanacja

Walne Zgromadzenie 2010 SM Wanacja - odsłona "1"

Art.8 z indeksem 3 ust.6 oraz §74 ust.1  statut spółdzielni:

"O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia walnego zgromadzenia. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami."

ZGODNIE Z POWYŻSZYM ZAPISEM ZARZĄD SPÓŁDZIELNI JEST ZOBOWIĄZANY DOSTARCZYĆ  KAŻDEMU CZŁONKOWI ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU !!!!

Zarząd spółdzielni, przewodniczący RN i "kancelaria prawna" stwierdzili, iż powyższy zapis jest tak nieprecyzyjny że nie są w stanie jednoznacznie zinterpretować co miał ustawodawca na myśli w  określeniu czynności - " zawiadamia się wszystkich członków na piśmie"  - szok, mgr polonistyki, mgr prawa, pracownik administracji samorządowej wydziału obsługi prawnej nie wie co oznacza zawiadomić na piśmie osoby (czytaj członków spółdzielni)  w sprawie która dotyczy jednakowo wszystkich członków  i nie ma w tym przypadku potrzeby wyróżniania kogokolwiek z imienia i nazwiska a czego domagał się kategorycznie  prezes - bo na piśmie: to jak jest nazwisko i imię, adres NIP, REGON  ....... , bo zarząd wtedy wie do kogo wysłać zawiadomienie a tu nic takiego nie ma.
Głęboka zaduma, spojrzenie ojcowskie na całość sali - mównica i mikrofon dla przewodniczącego RN - Ja się na tym nie znam, polegam na opinii zarządu i "kancelarii prawnej", nie mam w tej sprawie własnego zdania, proszę o wyjaśnienie kwestii poprawności zwołania Walnego zarząd lub "kancelarie"  - konsternacja, prezes i "kancelaria prawna" wertują ustawę o spółdzielniach  - nagle! w górze błysk białych okładek ustawy, - euforia  zwycięstwa formy nad treścią ,
- mam, mam  to jest  tu uzasadnienie naszych kartek "na tablicach ogłoszeniowych" - art.42 i 43 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Panie prezesie - albo trzeba zmienić "kancelarię prawną",  albo przekazać władze na drodze sukcesji kierownikowi, przewodniczący Royek to zaakceptuje On się  na tym nie zna,  "tron" prezesa sm był obsadzany zawsze wg wskazania.

Ale ale  odszedłem od  głównego wątku tj. art. 42 i 43. Panie prezesie, Panie przewodniczący i "kancelario prawna"  art. 42 i 43 dotycz uchwał zarządu w sprawie  określenia przedmiotu odrębnej własności nie Walnego Zgromadzenia, czyli dla każdego myślącego inaczej konkretnej osoby - członek X lub Y, który wystąpił z takim wnioskiem a tym samym zarząd jest zobowiązany zgodnie z art.43 ust.1  zawiadomić członka X lub Y z imienia i nazwiska i pod wskazany adres na piśmie, tak jak zarząd do tej pory to czynił i będzie dalej to czynił do ostatniego mieszkania.
Art. 42.
2. Określenie przedmiotu odrębnej własności lokali w danej nieruchomości następuje na podstawie uchwały zarządu spółdzielni sporządzonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, powinna określać:
1) oznaczenie nieruchomości obejmującej budynek wraz z gruntem przynależnym do tego budynku, jako podstawową nieruchomość ewidencyjną, w którym ustanawia się odrębną własność lokali; nieruchomość wielobudynkowa może być utworzona tylko wtedy, gdy budynki są posadowione w sposób uniemożliwiający ich rozdzielenie, lub działka, na której posadowiony jest budynek pozbawiona jest dostępu do drogi publicznej lub wewnętrznej;
4) oznaczenie osób, którym zgodnie z przepisami ustawy przysługuje prawo żądania przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali
Art. 43.
1. Projekty uchwał, o których mowa w art. 42 ust. 2, zarząd spółdzielni wykłada na co najmniej 14 dni do wglądu w lokalu siedziby spółdzielni, po pisemnym, wysłanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, imiennym powiadomieniu o terminie i miejscu wyłożenia projektów uchwał do wglądu tych osób, których te projekty uchwał dotyczą i którym, zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, przysługuje prawo żądania przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali.
2.  Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą w terminie 14 dni po upływie okresu wyłożenia projektu
      uchwały do wglądu przedstawić zarządowi spółdzielni pisemne wnioski dotyczące zmian tego
      projektu.


Dla mnie na piśmie wg art.8 z indeksem 3, ust.6  znaczy to  samo co wg art. 43 ust.1  tylko bez nazwisk i adresów, może być po numerach jak pracownikom spółdzielni łatwiej. 

Na koniec mam dla 43 zacnych członków obecnych na drugim w historii SM Wanacja  Walnym Zgromadzeniu, jak również dla przewodniczącego p.Royka inną definicję na piśmie znacznie obszernie wyjaśnioną i jednoznacznie zdefiniowaną przez Sejm, która nie budziła i nie budzi  do tej pory jakichkolwiek wątpliwości zarządu, rady nadzorczej i "kancelarii prawnej" tj.  art. 4 ust.7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych: 

"O zmianie wysokości opłat spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w ust. 1-2 i 4 (członków i osoby nie będące członkami spółdzielni), co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia NA PIŚMIE."

W ust.7 w/w art. ustawodawca nic nie wspomina, że na piśmie to z imienia i nazwiska
a dziwnym trafem co jakiś czas dostajemy na piśmie  każdy z osobna za pokwitowaniem uzasadnienie, a przecież wystarczy wywiesić ogłoszenie (tj. takie małe czarne lub innego koloru znaczki na białej - najczęściej -  kartce formatu dowolnego) w domach spółdzielni na  klatkach schodowych i w biurze zarządu jak w przypadku Walnego Zgromadzenia i po sprawie. Jakie to proste i tanie - nie wiem czy p.Royek raczył zauważyć ale informację o zmianie opłat od 1 kwietnia zarząd dostarczył Nam na piśmie dwukrotnie tj. w dniu 28 grudnia 2009 jak również 6 stycznia 2010r.  Pan, Ja  i 1013 pozostałych członków otrzymaliśmy takie same zestawienia zmiany opłat, w jakim celu i kto za to zapłacił?
Jeżeli Pan nie posiada tych zawiadomień służę swoimi łącznie z załącznikiem, który został podpisany przez trzech członków zarządu i o dziwo nikt łącznie z główną księgową nie zauważył ewidentnego błędu, że   1+1,85+0,5 to 3,00 zł/m2 a 3,35 od 1 kwietnia br. to 3,60 zł/m2 (oj!  od 1 kwietnia - żartowniś z tego zarządu SM WANACJA) a Ja głupi  myślałem że się pomylili. A to tylko taki niewinny żarcik, he, he, he - śmiech to zdrowie a zarząd dba o swoich dobrodziejów, płatników czynszów tak, tak, drodzy Państwo dla tych co tak ładnie głosują ZA my spłacamy kredyty osoby prawnej zwanej SM Wanacja  a SM Wanacja z funduszami własnymi około 200 tyś. jest właścicielem majątku trwałego wartego ponad 68 mln zł.

cdn.

Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean,
Powoli chodzę i rozglądam się,
Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach,
Dlatego wiem gdzie żyję, dobrze wiem.

96

Odp: Społdzielnia MIeszkaniowo- Lokatorska Wanacja

Walne Zgromadzenie 2010 SM Wanacja - odsłona "2"

Art.8 z indeksem 3 ust.10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
"Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części."

Zgodnie z w/w zapisem złożyłem w dniu 27 maja do zarządu pismo z żądaniem zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia sześciu spraw jak niżej

1. Zmiana sposobu rozliczania kosztów stałych.
2. Zmiana zasad zwrotu kosztów wymiany okien.
3. Utworzenie strony internetowe Spółdzielni.
4. Zmiana rozliczania woda niezbilansowana.
5. Zasadność zmiany współczynników korygujących ilość zużytego ciepła.
6. Zmniejszenie kosztów remontów i eksploatacji (zarządzania).
 
W odpowiedzi otrzymałem od zarządu pismo z którego wynika tylko tyle, że nic się nie zmieniło, jak było za "komuny" tak ma być dalej - bo zarząd tak chce a Pan przewodniczący RN jak zawsze a i owszem, zarząd jest nieomylny, głoszący prawdę i tylko prawdę absolutną, profesjonalny i rzeczowy - ale Ja  przewodniczący RN na tym się nie znam. Tak było za Bogdana i tak jest za mnie Jędrusia.

A oto uzasadnienie odmowy zarządu:
"W odpowiedzi na Pana pismo dotyczące wniesienia pod porządek obrad Walnego Zgromadzenia spraw określonych w piśmie, Zarząd Spółdzielni informuje, że nie może umieścić ich w porządku obrad, ponieważ nie należą do kompetencji - właściwości Walnego Zgromadzenia.
Art.38 §1 prawa spółdzielczego  i §72 statutu spółdzielni określa co należy do właściwości Walnego Zgromadzenia i jakimi problemami się zajmuje. Stanowisko zarządu jest zgodne z art.8 pkt.13
(prawidłowo art.8 z indeksem 3) ustawy o spółdzielnia mieszkaniowych oraz §75 pkt.8 statutu."

A co stanowią wyżej wymienione artykuły ustaw na które powołuje się zarząd (zapisy statutu to w/w art. ustawy);

Art. 38. prawa spółdzielczego
§ 1. Do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej;
2) rozpatrywanie sprawozdań rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków spółdzielni, rady lub zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom zarządu;
3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;
4) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat;
5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;
6) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;
7) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć;
8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału spółdzielni oraz likwidacji spółdzielni;
9) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał rady;
10) uchwalanie zmian statutu;
11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia spółdzielni ze związku oraz upoważnienie zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;
12) wybór delegatów na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona.


Art.8 z indeksem 3 ust.13 ustawy o spółdzielniach
"Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków spółdzielni."

Panie przewodniczący RN i rado, art. 38 prawa spółdzielczego nie stanowi, że Walne Zgromadzenie może zajmować się tylko sprawami jak pkt.1-12 lecz dla myślących inaczej do wyłącznej (tylko, jedynie) właściwości (zakres spraw, które polegają  określonemu organowi - tj. Walnemu Zgromadzeniu Członków), tak Panie prezesie, to tylko my członkowie możemy podejmować uchwały w tych sprawach i dobrze, że ma Pan tego świadomość - nie zarząd, nie rada, tylko Walne Zgromadzenie Członków czyli najważniejszy organ spółdzielni.

Co do uzasadnienia decyzji zarządu art.8 z indeksem 3 ust.13 ustawy o spółdzielniach - no cóż, totalny odjazd (...), bez komentarza.

Epilog:
W/w spraw nie zostały umieszczone w porządku obrad, może i dobrze, skoro wg 43 niemych członków racja jest i będzie zawsze po stronie zarządu a co jest równoznaczne z akceptacją polityki rozwoju spółdzielni w 2011 płacić, płaci i jeszcze raz płacić i nie pytać dlaczego tak drogo. I tego się trzymajmy a będzie Nam miło pomieszkiwało się w zasobach SM Wanacja .

Na koniec 2009r. 552 członków (54%) z 1015 jest zadłużonych na kwotę 930599 zł plus 193862 zł zadłużenia z lokali usługowych. Razem dług wewnętrzny spółdzielni wynosi 1.124.461 zł - dla porównania roczny fundusz płac spółdzielni to 1.192.085 zł (wg danych z 2008r).

cdn.

Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean,
Powoli chodzę i rozglądam się,
Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach,
Dlatego wiem gdzie żyję, dobrze wiem.

97

Odp: Społdzielnia MIeszkaniowo- Lokatorska Wanacja

Człowieku kto będzie to czytał

www.roberttof.blog.onet.pl

98

Odp: Społdzielnia MIeszkaniowo- Lokatorska Wanacja

Mam pytanie do osób które zawodowo zajmują się lub znają specyfikę pracy w księgowości spółdzielni mieszkaniowej, STBS lub osób z tej branży:

Czy 5 pracowników plus jedna na pół etatu w tym gł. księgowa obsługujących 1015 członków jest obciążonych pracą tak samo a nawet więcej niż  11 pracowników łącznie z gł. księgowym obsługujących 6185 członków?
Czy jest jakieś minimum zatrudnienia w dziale księgowości bez względu na ilość członków?
Dodatkowa informacja - w pierwszym wypadku obrót roczny wynosi ok. 6 mln zł, w drugim ponad 20 mln zł. Obroty te uwzględniają również dochody z wynajmu lokali usługowych. Liczba członków odpowiada liczbie mieszkań

Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean,
Powoli chodzę i rozglądam się,
Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach,
Dlatego wiem gdzie żyję, dobrze wiem.

99 (edytowany przez wanacjusz 2010-06-17 12:54:03)

Odp: Społdzielnia MIeszkaniowo- Lokatorska Wanacja

roberttof napisał/a:

Człowieku kto będzie to czytał

??????????????  no chyba nie Ty - człowiek czynów "czas na zmiany" - marzec 2009
ostatnio w czwartek 10 czerwca miałem przyjemność - wątpliwą zresztą, poznać 48 członków w tym 9 członków RN sm wanacja  co też nie lubią czytać wolą jak im czytają, taka tam ogólnopolska akcja w telewizji aktorzy czytają bajki dzieciom  a nam "prezesi sm czytają sprawozdania ze swych dobrych uczynków razem z RN" - spytam z dużą dozą nieśmiałości - czy może jednym z nich był roberttof?

a znam takiego co lubi czytać tylko nocą przy świecach w ramach programu "co nam zostało z dawnych lat"

Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean,
Powoli chodzę i rozglądam się,
Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach,
Dlatego wiem gdzie żyję, dobrze wiem.

100

Odp: Społdzielnia MIeszkaniowo- Lokatorska Wanacja

Mam pytanie do osób które zawodowo zajmują się lub znają specyfikę pracy w księgowości spółdzielni mieszkaniowej, STBS lub osób z tej branży:

Czy 5 pracowników plus jedna na pół etatu w tym gł. księgowa obsługujących 1015 członków jest obciążonych pracą tak samo a nawet więcej niż  11 pracowników łącznie z gł. księgowym obsługujących 6185 członków?
Czy jest jakieś minimum zatrudnienia w dziale księgowości bez względu na ilość członków?
Dodatkowa informacja - w pierwszym wypadku obrót roczny wynosi ok. 6 mln zł, w drugim ponad 20 mln zł. Obroty te uwzględniają również dochody z wynajmu lokali usługowych. Liczba członków odpowiada liczbie mieszkań

Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean,
Powoli chodzę i rozglądam się,
Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach,
Dlatego wiem gdzie żyję, dobrze wiem.